Apple TV 4K 32GB

Bli kunde nå Kampanje! Halv pris på Apple TV

Med Canal Digital får du det største utvalget for TV og streaming. Se TV hjemme, på hytta eller på farten. Nå spanderer vi det utstyret du trenger! Du får parabol, montering og vår nyeste dekoder, OnePlace. Fri frakt på alt! KAMPANJETILBUD: I desember kan du kjøpe en Apple TV til halv pris, som en ekstra enhet der du ønsker.

OnePlace dekoder, 0 kr
Parabol og montering, 0 kr
4 måneder TV-abonnement, 0 kr
Frakt, 0 kr
1 Apple TV 4K - 32 GB: 50 %, kr 936
Fra 289 kr/mnd*
Bli kunde nå

Prøveperiode

Din bestilling inkluderer en prøveperiode på en eller flere kanalpakker. Avtaleperioden på 12 måneder er kun knyttet til Norgespakken, andre kanalpakker i tilbudet kan du selv velge om du vil fortsette med etter endt prøveperiode.

Etter bestillingen vil du motta en bekreftelse fra oss som inneholder alle kanalpakkene du har i din prøveperiode. Priser oppgitt vil være totale månedlige kostnader for disse kanalpakkene. Er det kanalpakker du ikke ønsker å abonnere på etter endt prøveperiode kan du enkelt kansellere disse på Min Side eller ved å kontakte kundeservice, du vil da kun betale for de kanalpakkene du velger å abonnere på. Vi gjør oppmerksom på at dette må gjøres før prøveperioden er over.

Forskuddsfakturering

Vi forskuddsfakturerer alle våre kunder. I forbindelse med prøveperioden vil dette medføre at du mottar en faktura, før endt prøveperiode, som inneholder alle kanalpakkene inkludert i prøveperioden. Er det kanalpakker du ikke ønsker å beholde etter endt prøveperiode kan du enkelt avbestille disse på Min Side. Når dette er gjort endrer du beløpet på fakturaen slik at du kun betaler for de kanalpakkene du ønsker å beholde.

Dersom du betaler hele fakturaen vil du bli kreditert det beløpet du har betalt for mye. Kansellering av kanalpakker gjelder fra og med den første i påfølgende måned.

Brukernavn og passord til Min Side vil du motta kort tid etter din bestilling.

Vi gjør oppmerksom på alle nye bestillinger medfører 12 måneders avtaleperiode på Norgespakken.

AVTALEVILKÅR

Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS per 15. august 2018

1. INNLEDNING

Vilkårene gjelder de abonnement og tilleggstjenester (samlet kalt «Tjenestene») Kunden til enhver tid har avtale om å få tilgang til fra Canal Digital Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu («CD») samt evt. programkort, mottaker eller annet utstyr. Som «Kunde» anses den som har inngått avtale om kjøp av en eller flere av Tjenestene. Private kunder må være over 18 år. Kunden plikter straks å gi CD beskjed om adresseendringer eller andre endringer i kundeforholdet. I motsatt fall er Kunden ansvarlig for eventuelt avstengningsgebyr og andre kostnader knyttet til manglende endringsmelding.

Kunden anses å ha akseptert CDs abonnementsvilkår ved signering av avtale med CD eller en av CDs forhandlere eller representanter, ved bestilling av abonnement via CDs hjemmeside eller pr telefon eller når Tjenestene tas i bruk («Avtaleinngåelse»). Signering kan skje både fysisk og elektronisk.

CD kan avslå avtale om eller endring av Tjenestene etter en kredittvurdering eller om tidligere abonnementsforhold er vesentlig misligholdt.

CD kjøper innhold fra flere leverandører (kringkastere og andre tjenesteytere) og setter innholdet sammen i ulike TV-pakker. CDs avtaler med de ulike innholdsleverandørene inngås for tidsbegrensede perioder, og innholdet i TV-tjenesten vil kunne variere over tid. Variasjonene kan bestå i at nytt innhold og nye kanaler kommer til, mens noe kan bortfalle. Kunden er derfor ikke garantert at bestemte TV-kanaler eller innhold forblir tilgjengelige som en del av Tjenesten. Endringer i innhold og innholdspakker er en naturlig del av Tjenesten og anses ikke som en mangel eller noe som gir krav på kompensasjon. CD vil likevel søke å begrense eventuelle ulemper som måtte oppstå som følge av slike endringer. For eksempel vil CD forsøke å erstatte innhold som går ut, med nytt innhold.

Endringer i kanalpakkene vil varsles i henhold til punkt 10 nedenfor.

Programinnholdet i de ulike kanalene besluttes av kringkasterne. CD har ingen påvirkning på innholdet i kanalene, og det vil ikke bli gitt varsel til Kundene om eventuelle endringer i kanalinnholdet.

2. AVTALEPERIODE

Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse og løper til den sies opp i henhold til pkt. 16. Dersom Kunden har inngått avtale om bindingstid, gjelder avtalen ut den perioden Kunden har bundet seg til. Hvis avtalen ikke sies opp senest en måned før bindingstiden utløper fornyes den automatisk som beskrevet i pkt. 16.

3. PROGRAMKORT OG MOTTAKER

Tjenestene er kodet eller beskyttet på annen måte, eksempelvis ved bruk av tilgangspassord eller PIN-kode. Tjenestene forutsetter at Kunden har utstyr for mottak og dekoding. Dersom Kunden kjøper utstyr av CD vil forbrukerkjøpsloven kunne komme til anvendelse. Kunden skal eie eget utstyr, som skal være godkjent av CD. Dersom det til tross for manglende godkjenning benyttes slikt utstyr, har ikke CD noe ansvar for hverken kvalitet eller tilgang til innhold.

CD forbeholder seg rett til å gjøre endringer som blant annet å konfigurere, oppgradere, formatere og slette data på utstyr tilknyttet CDs tjenester og programvare. Ved slike endringer og ved reparasjon/bytte av mottaker er det risiko for at innhold/data vil gå tapt. CD skal søke å varsle slike endringer på forhånd. Eventuell lagring av innhold/data på utstyret medfører ikke eierskap til det lagrede materialet, og kan kun skje for privat bruk. Programkort fra CD fungerer kun sammen med den eller de mottaker(e) som er registrert på Kunden i CDs kunderegister og skal kun brukes til CDs tjenester. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon og bruk av utstyret og programkort. CD kan begrense bruken av utstyr og programkort til Kundens private husstand og/eller fritidsbolig i Norge.

4. ANSVAR FOR PROGRAMKORT OG PROGRAMRETTIGHETER

Programkort gir tilgang til de Tjenestene Kunden har inngått avtale om å motta. Rettighetene til tjenestene er beskyttet ved lov. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra kortet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt kort oppbevares og anvendes med forsiktighet og i samsvar med gjeldende anvisninger. CD leverer normalt ut nytt kort ved tap eller skade innen fem arbeidsdager dersom Kunden har fulgt de gitte instruksjoner. Ved fabrikasjonsfeil utstedes et nytt kort uten kostnader. Kunden skal reklamere innen rimelig tid dersom slik feil foreligger. Dersom feil kan tilskrives Kundens handlinger eller unnlatelser debiterer CD et erstatningsbeløp i henhold til gjeldende pris for erstatningskort.

5. PIN-KODE PÅ PROGRAMKORT

Programkort har en standard PIN-kode. Kunden skal straks etter installasjon endre denne til sin personlige PIN-kode. For noen av Tjenestene kreves det at Kunden bruker passord. PIN-koden og passordet styrer Kundens adgang til de forskjellige Tjenestene. Koden og passordet skal oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke kan få kjennskap til dem. Får uvedkommende kjennskap til koden eller passordet skal Kunden straks gi CD melding om dette, og i tillegg sørge for å endre koden/passordet. Om kunden har glemt PIN-koden, kan Kunden avgiftsfritt få en ny PIN-kode fra CD. Kunden plikter å betale for alle Tjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden eller passordet.

6. TILLEGGSTJENESTER

For tilleggstjenester som bestilles separat kommer disse vilkårene til anvendelse på samme måte som for andre tjenester tilknyttet abonnementet. Tilleggstjenester er ikke tilgjengelige for Kunder som kun har tilgang til kanaler som ikke krever eget abonnement. Bestillingen av slike tilleggstjenester kan bekreftes med unik identifikasjon (for eksempel PIN-kode eller passord). Visse tjenester krever mottakerutstyr med nett-tilknytning, og fordrer at Kunden har slik. CD forbeholder seg retten til å begrense bruken av transaksjonstjenester inntil betaling skjer, samt til å fastsette kredittgrenser.

Kunden er selv ansvarlig for at Kundens eget utstyr (tv-apparat, datamaskin, digital-tv-mottaker, modem, linjer, intern nett, mobile enheter etc.) kan benyttes sammen med CDs utstyr og til bruk av Tjenestene. Installasjon, service, endringer, oppgradering og utskifting av eget utstyr er Kundens ansvar, også der dette skyldes nye tekniske standarder. Bistand fra CDs kundeservice til slike forhold faktureres etter gjeldene prisliste. Enkelte tilleggstjenester kan være begrenset til bruk innenfor Norges grenser.

CD forbeholder seg rett til å konfigurere utstyr tilknyttet CDs Tjenester og programvare i utstyret samt gjøre endringer i tilsvarende og/eller tekniske forhold. CD har intet ansvar for eventuelt tap av innhold som er lagret på slikt utstyr.

7. DIGITAL-TV I FLERE ROM (CANAL DIGITAL PLUSS)

For å få Digital-tv i flere rom med rabattert månedspris forutsettes det at kunden har samme eller større hovedabonnement i henhold til de til enhver tid gjeldende tilbud. Abonnement for rabattert digital-tv i flere rom gjelder kun for bruk i samme husstand som kunden har et hovedabonnement, eller i hytte/fritidshus som eies og disponeres av kunden. Ved vesentlig misbruk av rabattert abonnement for digital-tv i flere rom, forbeholder CD seg retten til å stenge av alle kort som kunden har registrert i CDs kunderegister. jfr. pkt. 1 og 18.

8. AVGIFTER OG BETALING

Kundens betalingsforpliktelse løper f.o.m. Avtaleinngåelse. Kunden betaler priser og avgifter i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til CD, eller den som CD har overdratt kravet til. Første faktura vil omfatte eventuell etableringsavgift, abonnement for rest av tilknytningsmåneden, frakt og betaling for kjøpt utstyr,, samt første betalingstermin for abonnement. Fakturering og betaling vil skje forskuddsvis med unntak for tilleggstjenester som faktureres etterskuddsvis. CD har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved manglende betaling av en/flere avtalte ytelser eller manglende dekning på konto, har CD rett til å stenge signalene, jfr. pkt. 18 etter å ha gitt rimelig varsel. Ved stenging av signalene belastes avstengningsgebyr.

9. KLAGE PÅ FAKTURA

Dersom Kunden mener at det er feil på fakturaen, må Kunden klage innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må Kunden angi hva innbetalingen knytter seg til.

10. ENDRING AV TJENESTEN, PRISER OG VILKÅR

10.1 Endringer

CD har rett til å foreta endringer i Tjenestene, for eksempel i kanalsammensetningen eller ved at enkeltkanaler og innhold tas ut eller erstattes med annet innhold. CD kan også foreta endringer i priser og vilkår samt i teknisk infrastruktur, nett og utstyr. Slike endringer kan skyldes mange forhold, for eksempel endringer i avtaler med kringkastere; endringer i kundenes preferanser; regulatoriske forhold som offentlige pålegg eller lovendringer; økning i CDs innkjøpspriser, endringer i valutakurser eller offentlige avgifter, mm.

10.2 Varsel om endringer

CD skal varsle Kunden om alle endringer nevnt i punkt 10.1 som kan ha betydning for Kunden. Så langt det er praktisk mulig skal slik varsel gis senest én måned før endringen trer i kraft. I de tilfellene det ikke er mulig å varsle endringer med en måneds varsel, for eksempel der CD mister rettighetene til å sende kanaler eller innhold, skal CD varsle Kundene så snart som mulig etter at det er på det rene at endringen vil bli gjennomført. For endringer til gunst for Kunden gjelder ingen varslingsfrist.

For Kunder som har bindingstid, vil endringene tidligst tre i kraft fra første dag etter at bindingstiden er utløpt. Dette gjelder likevel ikke dersom endringen skyldes force majeure-hendelser eller pålegg fra offentlige myndigheter og som CD ikke kan forhindre (f eks økte skatter eller avgifter på TV-tjenesten), eller dersom endringen skyldes bortfall av kanaler eller annet innhold som CD ikke lenger har rettigheter til å distribuere. Endringer til gunst og endringer av mindre betydning for Kunden, kan uansett gjennomføres med virkning i bindingstiden.

Prisøkninger og endringer som er til ugunst for Kunden, vil bli varslet direkte til Kunden via brev, e-post, SMS, eller på faktura med mindre endringene må anses å være av mindre betydning. Endringer av mindre betydning kan isteden varsles ved kunngjøring (for eksempel på «Min side» eller på canaldigital.no).

10.3 Kundens rett til å heve avtalen ved endringer i priser eller vilkår

Dersom Kunden ikke vil godta endringer i priser eller vilkår, kan Kunden heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft, jf. ekomloven § 2-4. Dersom endringen er trådt i kraft uten forutgående varsel, kan Kunden heve med umiddelbar virkning.

Kunder som har avtale med bindingstid, kan heve avtalen uten ekstra kostnad dersom det skjer endringer i priser eller vilkår til ugunst for Kunden, jf. ekomloven § 2-4. Separate prisøkninger vil alltid være til ugunst for kunden. Endringer av mindre betydning gir ikke grunnlag for heving. Kunder som hever avtalen i henhold til dette punktet, må betale eventuelt restbeløp på utstyr som Kunden har på avbetaling, jfr. pkt. 16.

10.4 Kundens rett til å terminere avtalen ved endringer i innhold

Ved endring i innhold kan Kunden terminere avtalen uten ekstra kostnad dersom endringen er til ugunst for Kunden og den ikke er av mindre betydning. Termineringen får virkning fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

Dersom endringen skjer uten forutgående varsel (for eksempel fordi CD mister rettighetene til å sende en kanal), kan Kunden terminere avtalen med tilbakevirkende kraft på inntil fem virkedager. Termineringen kan likevel tidligst skje med virkning fra det tidspunktet endringen inntraff.

Kunder som terminerer avtalen i henhold til dette punktet, må betale eventuelt restbeløp på utstyr som Kunden har på avbetaling, jfr. pkt. 16.

Ved bortfall av kanaler som følge av brudd i forhandlinger om distribusjonsrettigheter, reguleres Kundens rettigheter av misligholdsbestemmelsen i pkt 15 B, så lenge bortfallet er midlertidig. Bortfallet er midlertidig inntil CD velger å varsle og gjennomføre bortfallet som en ensidig endring i innholdet iht. pkt. 10.

10.5 Krav til heving og terminering

Heving og terminering skal skje til kundeservice på 915 06070 , via brev eller via kontaktskjema til kundeservice som er tilgjengelig i Min Side på web. Oppsigelse via e-post eller chat aksepteres ikke. Heving eller terminering etter punkt 10 må skje innen endringen trer i kraft, dersom endringen er varslet med minst én måneds varsel. Dersom det ikke har vært mulig å varsle endringen med minst én måneds varsel, må heving eller terminering skje innen rimelig tid etter at Kunden mottok varsel eller på annen måte ble gjort kjent med endringen.

11. BRUK AV KUNDEINFORMASJON

CD behandler data om Kunden som selskapet har mottatt, herunder spesifikk informasjon om kundens bruk av CDs tjenester. Personopplysningene blir brukt av CD til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av Tjenestene samt til fakturering for bruk av Tjenestene. Kundens navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer/ mobilnummer vil bli brukt som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om CDs tjenester og nyheter samt nødvendig informasjon relatert til Kundens avtaleforhold. Kunden kan reservere seg mot å bli kontaktet av CD i markedsføringsøyemed. For mer informasjon om CDs behandling av personopplysninger, se www.canaldigital.no om Personvern og sikkerhet. Som kunde har du rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om deg, og kan ved henvendelse til CD få opplyst hvilke opplysninger som lagres og behandles av CD, formålet med behandlingen og i hvilken utstrekning og eventuelt til hvem kundeopplysningene kan bli utlevert.

12. ADRESSEENDRING

Kunden skal straks gi beskjed til CD ved endring av kontaktdata, enten skriftlig via brev eller ved melding via Min Side, eller muntlig ved å ringe kundeservice på 915 06070. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for ev. avstengningsgebyr og andre kostnader som påløper som følge av at kunden har oppgitt feil adresse eller ikke meldt endring.

13. BRUK AV TJENESTENE

Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene/tjenestene, programkort eller utstyret på annen måte enn det som følger av avtalen eller av lov. Kunden må ikke åpne, manipulere eller på annen måte foreta inngrep i anlegget, programkort og/eller utstyr, eller på annen måte ulovlig motta sending som ikke omfattes av avtalen. Kunden må ikke manipulere, trekke ut, overføre, kopiere, tilgjengeliggjøre, eller på annen måte disponere over hele eller deler av signalstrømmen, dekrypterings-nøkler/kodeord eller annen abonnementsinformasjon i programkortet eller tilknyttet abonnementet. Kunden har ikke rett til å tilgjengeliggjøre, videresende eller gi tilgang til signalene (herunder TV-, Radio- eller andre audiovisuelle tjenester) og/eller andre tjenester ved hjelp av annet utstyr enn den/de mottaker(e) som er registrert på kunden i CDs kunderegister. Kunden må heller ikke bruke programkortet i eller sammen med utstyr som ikke er godkjent av CD. Overtredelse av denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven eller åndsverksloven. Bryter kunden eller noen kunden er ansvarlig for denne bestemmelsen har CD rett til å kreve erstatning i medhold av lov og denne avtalens punkt 15 B.

Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Tjenestene, herunder for å sikre at mindreårige ikke får tilgang på innhold som etter sin art kan virke skadelig eller støtende. Tjenestene skal kun benyttes til det formål som følger av avtalen eller av lov. Kunden må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, koder eller på annen måte foreta/forsøke inngrep i utstyr for å skaffe seg eller andre uberettiget tilgang til andre Tjenester enn de Kunden abonnerer på. Kunden plikter å oppbevare programkort, PIN-kode, brukernavn og passord tilknyttet Tjenestene slik at ingen andre enn Kunden har tilgang til eller får kjennskap til disse.

14. KUNDENS ENDRING AV TJENESTENE

Kunden kan til enhver tid ved å kontakte CD, via web (Min Side), telefon eller annen måte, oppgradere kanaltilbud med ytterligere programkanaler/kanaltilbud. Oppgraderingen av kanaltilbud får virkning fra dato for mottak av meldingen fra kunde. Endring av hovedabonnement utenfor eventuell avtaleperiode vil kunne medføre endring i pris/vilkår for eventuelle Digital-tv i flere rom. Dersom melding om oppgradering ikke mottas skriftlig er annen fremgangsmåte bindende for kunden, og oppgradering skal skje når slik annen melding er mottatt fra kunden. For øvrig kan kunden endre sitt kanaltilbud med virkning fra utløpet av opprinnelig avtalt abonnementsperiode for gjeldende programkanal/kanaltilbud, jfr. pkt. 2. Ved nedgradering av kanaltilbud, gjelder alminnelige oppsigelsesfrist som er 1 kalendermåned, jfr. pkt. 2 og pkt. 16.

15. A SENDINGSBRUDD / SENDINGSFORSTYRRELSER / ANSVARSFRASKRIVELSE

Avbrytes (eller forstyrres vesentlig) sendingene som omfattes av abonnementsavtalen i mer enn 24 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som CD svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden skriftlig eller muntlig meldte feilen. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av mottaker, parabol eller mikrobølgehode eller forhold under kundens kontroll. CD har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer.

15 B AVHJELP, PRISAVSLAG, ERSTATNING OG HEVING

Kunden har i tillegg til det som fremgår av forrige ledd, rett til avhjelp og prisavslag ved mangler, i samsvar med alminnelige norske kontraktsrettslige prinsipper. Kunden har også rett til erstatning, med mindre mangelen skyldes hindring utenfor CDs kontroll, som CD ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgene av. På samme vilkår har CD rett til å kreve erstatning av kunden ved dennes mislighold. Dersom kunden ønsker å gjøre gjeldende mangler iht. pkt. 15 B plikter kunden å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget. Reklamasjon innen to måneder vil alltid være å anse som innen rimelig tid i denne sammenheng.

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra CDs side, kan Kunden heve avtalen.

16. OPPSIGELSE FRA KUNDEN

Med mindre noe annet fremgår av disse vilkårene, er oppsigelsesfristen 1 kalendermåned fra den 1. i første måned etter at oppsigelse skjer (alminnelig oppsigelsesfrist). Dersom CD ikke har mottatt oppsigelse senest 1 – en – måned før utløpet av avtalt bindingstid løper abonnementet videre med alminnelig oppsigelsesfrist.

Kunden er pliktig til å betale vederlag, gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Dersom kunden har utstyr på avbetaling, må eventuelt restbeløp innbetales i sin helhet ved avtalens opphør. Dersom oppsigelse skjer innenfor bindingstid, må Kunden betale bruddgebyr. Bruddgebyret utgjør 80 % av resterende abonnementskostnad ut bindingstiden.

Oppsigelse leveres muntlig til kundeservice på 915 06070 , via brev eller via kontaktskjema til kundeservice som er tilgjengelig i Min Side på web . Oppsigelse via e-post eller chat aksepteres ikke. En oversikt over beregning av bruddgebyr og avbetaling er tilgjengelig på www.canaldigital.no.

17. OPPDATERING AV PROGRAMKORT

Programkort oppdateres automatisk ved rettidig innbetaling av abonnementsavgiften. Det tar normalt 2-5 arbeidsdager fra innbetaling finner sted til denne er mottatt hos CD, avhengig av betalingsmåte. For oppdatering må mottakeren være slått på og programkortet innsatt.

18. KUNDENS MISLIGHOLD

Ved manglende/forsinket betaling fra kundens side forbeholder CD seg retten til ikke å oppdatere/evt. avstenge signalene uten varsel utover det som følger av betalingspåminnelsen. Er betaling ikke mottatt senest 15 dager etter signalets opphør, har CD rett til å heve abonnementsavtalen med umiddelbar virkning.

CD forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig avtalebrudd fra Kundens side.
Som vesentlig mislighold anses bl.a., men ikke begrenset til kortdeling (card sharing) og annet misbruk av programkort, kopiering eller annen bruk av tjenestene i strid med åndsverkloven og/eller straffeloven, herunder å gi ulovlig tilgang til tredjemann, samt bruk av utstyr eller kort utenfor Kundens husstand/fritidsbolig eller Norges grenser der slike begrensninger er gitt av CD.

Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele avtaleperioden i tillegg til evt. avstengningsgebyr jfr. pkt. 9. Ved mislighold fra kundens side skal programkort og annet utstyr tilbakeleveres umiddelbart. Skjer dette ikke belastes erstatning for leid/utlånt utstyr etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at CD ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve tilbakelevering av utleid/utlånt utstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 a og b.

19. OVERDRAGELSE

19.1 Overdragelse fra CD

CD kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til andre selskaper. Ved slik overdragelse skal CD varsle Kunden. Kunden kan heve avtalen uten ekstra kostnad dersom overdragelsen er til ugunst for Kunden.

19.2 Overdragelse fra kunden (eierskifte)

Kunden kan overdra avtalen til andre. Ved slik overdragelse skal Kunden benytte CDs skjema for eierskifte. Skjemaet for eierskifte finnes på www.canaldigital.no (PDF) og elektroniske på «Min side». Alle opplysninger på skjemaet må fylles ut, og skjemaet må sendes inn skriftlig til Canal Digital Norge AS, Actionsenter, Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo eller via Min Side. Ny kunde overtar alle rettigheter og forpliktelser som følger av avtalen, herunder eventuell bindingstid. Avtalen med tidligere kunde anses opphørt ved angitt dato for overtakelse.

Overdragelse av avtalen omfatter ikke eventuell avtale om nedbetaling av utstyr. Opprinnelig Kunde er ansvarlig for å betale eventuelt restbeløp på utstyr, selv om avtalen om abonnement overdras.

20. TVISTER

Tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene. Enkelte tvister om tv-tjenester kan bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, www.brukerklagenemnda.no. Tvister som ikke behandles av Brukerklagenemnda, kan behandles av Forbrukerrådet, www.forbrukerrådet.no. Klager kan også sendes inn gjennom Europakommisjonens plattform for nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (ODR-plattformen), http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kampanjevilkår for kjøp av abonnement i Canal Digital med OnePlace dekoder og Apple TV

Hver kunde kan kjøpe 1 Apple TV 4K – 32 GB med rabatt i kampanjeperioden frem til og med 31.12.2018.

Forutsetninger og angrerett

Du må bli kunde i Canal Digital for å få 50 % rabatt på kjøp av en Apple TV. Du har 14 dagers angrerett på kjøp av abonnement hos Canal Digital med Apple TV. Dersom du angrer på kjøp av abonnement hos Canal Digital, må både OnePlace dekoder, parabol og Apple TV returneres til Canal Digital.

Angrerettloven gir deg som kunde rett til å undersøke produktet for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon. Dersom produktet (Apple TV, OnePlace og parabol) er håndtert mer enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, kan Canal Digital kreve erstatning for verdireduksjonen.

Angrerett ved retur av Apple TV, OnePlace og parabol

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten hos oss:

  1. Varsel om bruk av angreretten må gis til kundeservice via tlf., chat eller ved å fylle ut angrerettskjema.

  2. Etter at vi har mottatt varsel om bruk av angreretten vil Kundeservice sende deg returslipp som du kan bruke for kostnadsfri retur. Hvis du enda ikke har hentet ut pakken, kan du etter avtale med kundeservice velge å ikke hente pakken og la den gå i retur.

  3. Fyll ut returslippen og du kan returnere Apple TV, OnePlace og parabol kostnadsfritt.

  4. Retur av utstyr skal alltid avtales med kundeservice. Ved retur på andre måter er kunden selv ansvarlig for postgang og for å dekke kostnader for frakt.

 

Julegave

En Apple TV til halv pris

Vi gir halv pris* på en Apple TV til nye kunder i desember! Da får du en ekstra enhet som er enkel å flytte rundt til den skjermen du vil se TV på. Med Canal Digital og Apple TV ser du det du vil, hvor du vil og sammen med hvem du vil. Last ned Canal Digital-appen fra App Store på Apple TV, så er du i gang! Nyt friheten, god jul! *halv pris: kr 936 av listepris kr 1872

Prøv de mest populære kanalpakkene i 4 måneder

Vi spanderer de 4 første månedene av TV-abonnementet ditt. Da får du våre mest populære kanalpakker; Norgespakken, Familiepakken og C More Film & Serier. Etter prøveperioden velger du selv hvilke kanalpakker du ønsker å beholde. Du får kanalpakker fra kr 289 / mnd.

Laster

Vår minste kanalpakke som inkluderer de fleste norske TV-kanalene. Se TV på vanlig måte eller i strømmetjenesten. 289 kr/mnd*

Laster

Vår beste pakke! Her får du de mest populære TV-kanalene og masse underholdning i strømmetjenesten. +199 kr/mnd.

Laster

Med C More Film & Serier får du timesvis med filmer og serier du kan se både på TV og i strømmetjenesten. +99 kr/mnd.

For nye kunder er alltid vår nyeste dekoder OnePlace, inkludert. Vi videreutvikler OnePlace hele tiden for å bevise posisjonen som landets mest avanserte dekoder. Det gir deg nye, smarte og aktuelle funksjoner, enklere og raskere navigasjon og stadig bedre innhold. Med OnePlace er du rigget for fremtidens underholdning!

Netflix UI

Nå finner du Netflix i TV-menyen på OnePlace

Med et tastetrykk på OnePlace går du smidig fra direkte-TV og det du ser på nå – til Netflix. Eller til andre apper og spill. Alt du trenger er en OnePlace dekoder ... og et Netflix-abonnement. Netflix er en app som er forhåndsinstallert på OnePlace.

9 fordeler med OnePlace

Alt på ett sted

Både vanlig direkte-TV, Google apper og spill, Netflix

Netflix i TV-menyen

Logg inn med ditt Netflix brukernavn og passord.

Raskere med talesøk

Snakk til fjernkontrollen, se resultatene på skjermen.

Start forfra i direkte-TV

Velg Start forfra og få med deg alt fra begynnelsen.

Bluetooth fjernkontroll

Som gjør at du kan plassere dekoderen skjult i skap.

Chromecast er innebygd

Del film og bilder fra nettbrett, mobil og PC til TV-en.

Se TV når du vil – hvor du vil

Se på OnePlace, fortsett å se på mobil eller nettbrett.

Få smarte anbefalinger

OnePlace lærer deg å kjenne for å gi deg det beste.

Rigget for fremtidens underholdning

OnePlace utvikles kontinuerlig – for nye, smarte funksjoner og mer og bedre innhold.

Screens Streaming

TV og strømming når og hvor du vil

Med Canal Digital-appen kan du også se TV og strømme massevis av ekstra filmer og serier når og hvor du vil. Canal Digital-appen er inkludert i abonnementet ditt, og er tilgjengelig på mobil, nettbrett, Apple-TV, Samsung Smart TV og desktop. Du kan bruke Canal Digital-appen umiddelbart etter at du har blitt kunde.

Parabol og installasjon 0 kr

Når du blir kunde hos oss får du standard parabolantenne og standard montering helt kostnadsfritt! Vi sender ut utstyr daglig og en montør vil ta kontakt med deg for å avtale tid for montering. Akkurat nå spanderer vi også frakten!

Parabolantenne

Om du ikke har god internettilgang hjemme, får du det samme gode tilbudet med Smart HD-dekoderen som kommer med flere smarte funksjoner som gjør TV-opplevelsen din komplett. Med ny prosessor kan du i tillegg raskt navigere deg mellom dekoderens menyer, TV-kanaler og strømmetjenesten.

Spørsmål og svar

Må jeg ha internett for å bruke OnePlace?

Ja, OnePlace krever internett for å fungere. Vi anbefaler en hastighet på minst 5 mbit/s for å få den beste opplevelsen. Har du ikke internett, kan du bestille vår Smart HD-dekoder

Hva skjer etter at jeg har blitt kunde?

  1. Du får brukernavn og passord og slik at du kan begynne å se TV med en gang i strømmetjenesten vår.
  2. Du får parabol og dekoder tilsendt med posten. Vår montør ringer kort tid etterpå for å avtale tid for montering og sørger for at alt fungerer som det skal.
  3. Du ser TV kostnadsfritt de første 4 månedene før du velger hvilke kanalpakker du ønsker å beholde.

Hva betaler jeg de første 4 månedene?

Du betaler ingenting for abonnementet ditt de første 4 månedene. Du får våre 3 mest populære kanalpakker; Norgespakken, Familiepakken og C More, samt parabolantenne og profesjonell standard montering av denne, helt kostnadsfritt. Akkurat nå får du også OnePlace dekoderen kostnadsfritt samt fri frakt! Du betaler altså ingenting når du blir kunde.

Hva betaler jeg etter de første 4 månedene?

Etter 4 måneder begynner du å betale ordinær pris for kanalpakkene. Du kan når som helst velge hvilke pakker du vil beholde. Som et minimum må du beholde Norgespakken, som koster kr 289 per måned. Du kan supplere med Familiepakken, C More og andre valgfrie kanalpakker. Mer informasjon om kanalpakkene finner du på «Min side»

Vil du tilpasse din bestilling?

Vil du heller ha Smart-dekoder eller flatantenne? Eller kanskje flere dekodere? Her kan du velge hva du vil bestille.

Bestilling forutsetter 12 måneders bindingstid på Norgespakken. Andre kanalpakker i tilbudet har ingen bindingstid men kan bestilles/avbestilles når som helst i ditt kundeforhold. Avbestilling av kanalpakker skjer f.o.m. den 1. i påfølgende måned. Vi inkluderer fri standard installasjon i tilbudet. Minstepris i bindingstiden er 2 890 kr. Strømmetjenesten er ikke tilgjengelig utenfor Norge.